Available courses

Witam Was moi Uczniowie na kursie on-line.

Będziemy rozwiązywać zadania, ćwiczyć, powtarzać materiał


Witam Was moi Uczniowie na kursie on-line.

Będziemy rozwiązywać zadania, ćwiczyć,powtarzać materiał.

Zapraszam do kursu w ramach powtórzenia bieżących wiadomości i ćwiczeń na platformie moodle.

Powodzenia :)

klasa I g sprawdzian z j.niemieckiego, rozdział 1

Sprawdzian z funkcji liniowej

Test maturalny składa się z 15 zadań zamkniętych.

Czas na rozwiązanie testu 45 minut.

Dostępna jest tylko jedna próba rozwiązania testu.


POJĘCIE FUNKCJI

Test składa się z 10 pytań zamkniętych (Prawda/Fałsz). 

Czas przeznaczony na test to 20 minut. Dostępne tylko 1 podejście.

f(x)=ax+bRównania wymierne

Zadanie maturalne zamknięte

Kampania wrześniowa- wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z budowy skóry.

Zapoznaj się z materiałem i wykonaj załączone ćwiczenie :)

POWODZENIA !!!


Witam,

zapoznaj się z załączonymi materiałami i wykonaj ćwiczenia :)

Pozwodzenia

Witam wszystkich,

na kursie będę umieszczać:

-  testy mix z wcześniej przerobionych testów z poszczególnych zestawów przygotowujących Was do kwalifikacji AU.32,

- zadania praktyczne realizacji procesów transportowych

Oblicz powierzchnie holu recepcyjnego.

Materiały do zrobienia notatki w zeszycie i uczenia się.

Materiały do zrobienia notatki i uczenia się.


Test z pracowni rachunkowości handlowej podsumowujący zagadnienia z zakresu działu "Ewidencja i rozliczania kosztów działalności"

1) Kosztem dla przedsiębiorstwa jest:
a) wypłacona zaliczka na podróż służbową,
b) zakup oprogramowania komputerowego,
c) zapłacona opłata notarialna.

2) Otrzymana faktura za zużytą wodę obciąża konto:
a) "Usługi obce",
b) "Zużycie materiałów i energii",
c) "Pozostałe koszty".

3) "Amortyzacja" jest kontem:
a) wynikowym,
b) bilansowym,
c) korygującym.

4) Pracodawcę (przedsiębiorstwo) obciążają składki na ubezpieczenia:
a) emerytalne, rentowe, chorobowe,
b) emerytalne, rentowe, zdrowotne,
c) emerytalne, rentowe, wypadkowe.

5) Do przenoszenia kosztów z układu rodzajowego na układ funkcjonalno - podmiotowy służy konto:
a) "Rozliczenie produkcji",
b) "Rozliczenie kosztów",
c) "Rozliczenia międzyokresowe kosztów".

6) Operacja zaksięgowana: Wn "Podatki i opłaty" Ma "Rachunek bieżący" oznacza:
a) opłaconą przelewem usługę transportową,
b) przelew do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
c) zapłacony przelewem podatek od nieruchomości.

7) Opłacenie prenumeraty na następny rok jest:
a) kosztem danego okresu,
b) kosztem przyszłego okresu i wydatkiem danego okresu,
c) kosztem danego okresu i wydatkiem przyszłego okresu.

8) Na koncie "Koszty wydziałowe" księguje się:
a) koszty bezpośrednie produkcji,
b) koszty pośrednie wytwarzania,
c) koszty ogólnozakładowe.

9) Konta kosztów funkcjonują jak konta:
a) aktywne,
b) pasywne,
c) aktywno - pasywne.

10) Otrzymana faktura za remont magazynu wyrobów gotowych obciąża konto:
a) "Koszty sprzedaży",
b) "Koszty wydziałowe",
c) "Koszty ogólnego zarządu".

11) Materiały wydawane są do zużycia w produkcji na podstawie dowodu:
a) Pz,
b) Wz,
c) Rw.

12) Wynagrodzenia brutto wynikające z listy płac księguje się:

a) Wn "Wynagrodzenia"Ma "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",

b) Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"Ma "Wynagrodzenia",

c) Wn "Wynagrodzenia"Ma "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

13) Saldo konta "Koszty działalności podstawowej - produkcja" oznacza:
a) koszt wytworzenia produktów w toku,
b) koszt wytworzenia wyrobów gotowych w magazynie,
c) koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych.

14) Kosztem dla przedsiębiorstwa nie jest:
a) wydanie materiałów do zużycia,
b) spłata raty kredytu,
c) otrzymana faktura za telefon.

15) Uzasadnioną część kosztów wydziałowych przenosi się na konto:
a) "Koszty sprzedaży",
b) "Koszt własny sprzedaży",
c) "Koszty działalności podstawowej - produkcja".

16) Układ rodzajowy kosztów (zespół 4) odpowiada na pytanie:
a) gdzie koszt został poniesiony,
b) kto jest odpowiedzialny za poniesienie kosztu,
c) jaki koszt został poniesiony.

17) Wysokość kosztów wpływa bezpośrednio na:
a) wynik finansowy,
b) sumę bilansową,
c) kapitały własne.

18) Przy stosowaniu amortyzacji degresywnej stawki amortyzacyjne:
a) rosną w czasie,
b) maleją w czasie,
c) nie ulegają zmianie w czasie.

19) Rozliczenia międzyokresowe bierne polegają na:
a) doliczaniu do kosztów bieżącego okresu części kosztów poniesionych wcześniej,
b) tworzeniu rezerw na koszty przewidywane do poniesienia w przyszłości,
c) opłaceniu kosztów "z góry".

20) Na koncie "Koszty ogólnego zarządu" ujmuje się:
a) wynagrodzenia kierownictwa wydziału produkcyjnego,
b) fakturę za transport zakupionych materiałów,
c) opłatę za prowadzenie rachunku bankowego.